TRƯỜNG THPT LÝ THÁNH TÔNG CHÀO ĐÓN HỌC SINH LỚP 10 KHÓA HỌC THỨ 28