LỄ XUẤT QUÂN CÁC ĐỘI TUYỂN THAM DỰ KÌ THI HSG NĂM HỌC 2023 – 2024