LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023 – 2024 VÀ CHIA TAY HỌC SINH LỚP 12 RA TRƯỜNG