Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Trường THPT Lý Thánh Tông Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN Năm học 2020 – 2021
Thứ Tự Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Ghi chú
Lãnh
đạo
1 Đào Bình Thăng CT. HĐQT
Bí thư Chi Bộ
0982.230.633
2 Nguyễn Đắc Hồi Phó CT. HĐQT 0913.320.106
3 Hoàng Đình Nghĩa UV. HĐQT
Chủ tịch Công Đoàn
0975.116.053
4 Lưu Yến Ngọc Hiệu trưởng 0915.560.605
Tổ
Tự Nhiên
5 Trần Trọng Nghiệp Tổ trưởng CM 0868.688.083
6 Đoàn Thị Hiền GV Toán 0379.186.777
7 Nguyễn Hồng Phượng GV Toán 0365.999.447
8 Nguyễn Thị Hằng GV Toán 0978.931.241
9 Nguyễn Phương Thảo GV Toán 0965.871.824
10 Vũ Thị Yến GV Toán 0349.451.422
11 Đào Thị Liễu GV Toán 0963.579.357
12 Nguyễn Cát Lãng Nhóm trưởng CM Lý 0989.376.305
13 Nguyễn Thu Hà GV Lý 0972.615.193
14 Nguyễn Thị Phương GV Lý 0982.190.331
15 Đỗ Thị Nhung GV Lý 0988.914.332
16 Nguyễn Thị Thúy Hương Nhóm trưởng CM Hóa 0975.322.379
17 Vũ Thu Uyên GV Hóa 0966.377.698
18 Lê Ngọc Anh GV Hóa 0376.399.289
19 Nguyễn Thị Thu Thủy Nhóm trưởng CM Sinh 0904.542.528
20 Nguyễn Thị Thúy Ngân GV Sinh 0389.866.767
21 Nguyễn Như Quỳnh GV Sinh 0387.269.141
Tổ
Xã Hội
22 Lê Thị Nghĩa Tổ trưởng CM 0979.074.525
23 Nguyễn Thị Hồng Thắm GV Văn 0982.916.157
24 Nguyễn Hoài Lệ GV Văn 0973.955.873
25 Nguyễn Thị Thanh Loan GV Văn 0986.750.419
26 Hoàng Ngọc Bích GV Văn 0912.247.689
Tổ

Hội
27 Nguyễn Thị Nhinh GV Văn 0989.984.035
28 Nguyễn Thu Tiềm GV Văn 0947.522.012
29 Nguyễn Thị Tuyết Loan Nhóm trưởng CM Sử 0979.111.124
30 Trần Công Luận GV Sử 0398.096.654
31 Dương Quang Đình GV Sử 0968.833.092
32 Nguyễn Thị Lệ Quyên GV Sử 0987.523.644
33 Nguyễn Thị Thúy Nhóm trưởng CM Địa 0986.410.650
34 Nguyễn Thị Thu Hiếu GV Địa 0948.261.978
Tổ
Tổng Hợp
35 Hoàng Thị Phương Tổ trưởng CM 0986.096.885
36 Nguyễn Thị Khanh GV Anh Văn 0967.891.648
37 Lâm Thị Ngọc Dung GV Anh Văn 0394.646.974
38 Vũ Thị Lan GV Anh Văn 0968.900.281
39 Phạm Thị Hà GV Anh Văn 0335.270.903
40 Dương Thị Thu Hương Nhóm trưởng CM GDCD 0985.794.928
41 Phạm Thị Vân Anh BT Đoàn trường,
GV GDCD
0348.076.686
42 Dương Thùy Chinh GV GDCD 0965.251.739
43 Nguyễn Minh Thư GV Tin 0961.538.816
44 Dương Thị Ngọc Anh GV Tin 0904.743.629
45 Nguyễn Ngọc Tùng GV Tin 0977.555.503
46 Nguyễn Thị Hạnh GV Tin 0369.499.969
47 Thân Văn Hiện GV CN 0915.571.757
48 Hoàng Phương Mai Phó BT Đoàn trường,
GV QPAN
0326.227.680
49 Phạm Anh Văn GV QPAN 0389.672.468
50 Đinh Thị Thanh Dung GV TD 0369.773.788
51 Nguyễn Cát Tấn GV TD 0989.485.625
52 Nguyễn Việt Kiên GV TD 0973.984.983
Tổ
Hành Chính
53 Đào Nguyên Tùng Phụ trách CSVC 0905.408.478
54 Đào Minh Thanh Kế Toán 0387.080.166
55 Dương Thị Năm Lao công 0989.352.073
56 Trần Như Chiến Bảo vệ 0376.587.966
57 Hoàng Văn Trịnh Bảo vệ 0985.528.331